ทัวร์เขมร 3 วัน 2 คืน (นครวัด นครธม โตนเลสาบ) (รถตู้) 6,900.-

โปรแกรมทัวร์อื่น ๆ ที่น่าสนใจฝาก Like ฝาก Share ให้เพื่อนอ่านด้วยนะคร๊าบ

ทัวร์เขมร 3 วัน 2 คืน 6,900.-

กำหนดเดินทาง

4 พ.ค. (วันฉัตรมงคล) / 11 พ.ค. (วันพืชมงคล) / 17-19 พ.ค. (ศุกร์-อาทิตย์) / 24 พ.ค. (วันวิสาขบูชา)

ปัจจุบันนี้การไปทัวร์เขมรถือว่าเป็นที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากยิ่งเดินทางด้วยรถตู้ไปยังกัมพูชาโดยใช้เส้นทางกรุงเทพฯ-อรัญประเทศ-ปอยเปต-เสียมเรียบ โดยผ่านด่านปอยเปตถือว่าสะดวกสบายและถนนหนทาง กรุงเทพฯ เขมรก็สะดวกสบายลาดยางตลอดเส้นทางทำให้การเดินทางไปทัวร์เขมรไม่ลำบากเหมือนเมื่อก่อนในสมัยก่อนลำบากมากเพราะถนนยังไม่ได้ลาดยางแต่ปัจจุบันนี้สะดวกมากใช้เวลาเดินทางไม่กี่ชั่วโมงเราก็สามารถเข้าไปทัวร์ในเขมรได้แล้ว

วันที่หนึ่ง กรุงเทพ – เสียมเรียบ – Killing Filed (โดยวันแรกส่วนมากเราก็จะเดินทางถึงเสียมเรียบทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารที่เสียมเรียบ จากนั้นก็เดินทางสู่ Killing Filed ดูประวัติ และไม่พลาดที่จะไปกราบไหว้ขอพรที่ศาลเจ้า องค์เจก องค์จอม)

0500 คณะพร้อมกัน ณ ปตท. (วิภาวดีรังสิต) ออกเดินทางสู่ ตลาดโรงเกลือ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
0930 เดินทางถึง ตลาดโรงเกลือ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเข้าสู่ ปอยเปต ผ่านเมืองศรีโสภณไปเสียมเรียบ
1200 บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารที่เมืองเสียมเรียบ (1)นำท่านเดินทางสู่วัดที่เป็นบริเวณที่เก็บรวบรวมโครงกระดูกและหัวกระโหลกในสมัยเขมรแดง และชมทุ่งสังหาร (Killing Field) นำท่านสักการะศาลเจ้าเจก-เจ้าจอม ในบริเวณด้านหน้าพระราชวังชองเจ้าสีหนุใจกลางเมืองเสียมเรียม ชมสวนที่สวยงามและช้อปปิ้งที่ตลาดสินค้าพื้นเมือง ตลาดซาจ๊ะ (ทัวร์นครวัดนครธม)
1800 บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร หลังอาหารค่ำ นำท่านเข้าที่พัก Smiling Hotel & Spa หรือระดับเดียวกัน

วันที่สอง เสียมเรียบ – ปราสาทบันทายศรี – ปราสาทแปรรูป – ปราสาทตาพรหม – นครธม – นครวัด (วันที่ 2 จะเป็นการเที่ยวชมปราสาทต่าง ๆ ของเขมร)

0700 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)
0800 นำท่านเดินทางสู่ปราสาทบันทายศรี หรือบันเตแสร็ย ให้ท่านได้เยี่ยมชมปราสาทหินทรายสีชมพูที่สวยงามในด้านการแกะสลัก โดยช่างสมัยนั้นสร้างเพื่อถวายแด่พระอิศวร ในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 5 บันทายศรี หมายถึง ป้อมสตรี หรือที่พักสำหรับสตรี เชื่อกันว่าเป็นที่พักอาศัยของนางสนมกำนัล โดยเป็นสถานที่ต้องห้ามสำหรับบุรุษเพศหลังจากนั้นนำท่าน ชมปราสาทแปรรูป ซึ่งเป็นปราสาทหินที่สร้างอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่
1200 บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร (3)
หลังจากนั้นนำท่านเข้าชมปราสาทตาพรหม ชมตัวปราสาทที่มีต้นไม้เข้าทำลายจนเกิด ศิลปะที่สวยงาม พร้อมชมนางอัปสราที่สวยงาม และหลังจากนั้นเดินทางสู่นครธมโดยเข้าทางด้านประตูทิศใต้ ซึ่งที่ซุ้มประตูได้แกะสลักรูปหน้าพระชัยวรมันที่ 7 ไว้ทั้งสี่ด้าน เข้าชมปราสาทบายน บาปวน ตื่นตะลึงกับภาพจำหลักพระพักตร์ของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ภาพแกะสลักนูนต่ำแสดงถึงเรื่องราวการทำสงครามจากนั้นนำท่านเข้าผ่านชมปราสาทพระขรรค์ ปราสาทนาคพัน ลานชมช้าง พระเจ้าขี้เรื้อน พิมานอากาศ หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ปราสาทนครวัด (Angkor Wat) อันยิ่งใหญ่ตระการตา ซึ่งถือเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ลักษณะเป็นปราสาทหินที่สวยงาม จากนั้นนำท่านขึ้นชมวิวพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าที่นครวัดบนเขาบาเค็ง
1900 บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบริการอาหารแบบบุฟเฟต์(4) พร้อมชมโชว์ ระบำนางอัปสรา และการแสดงพื้นบ้านชาวเขมร จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก Smiling Hotel & Spa หรือระดับเดียวกัน

วันที่สาม เสียมเรียบ – กรุงเทพฯ (วันที่สามก็จะไปชมทะเลสาบโตนเลสาบ

0700 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)
0800 เดินทางสู่ โตนเลสาบ หรือ ทะเลสาบ ที่ใหญ่ที่สุดในภาคพื้นเอเชีย ซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมีพันธ์ปลาชุกชุมมากที่สุด ชมวิถีชีวิตชาวเรือกว่า 5,000 ครอบครัว ที่อาศัยอยู่ในทะเลกว้าง
1200 บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร (6) จากนั้นนำท่านเดินทางกลับระหว่างทางช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง อาทิเช่น หินแกะสลัก ไม้แกะสลัก หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ศรีโสภณ
1500 เดินทางกลับสู่ประเทศไทย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ช้อปปิ้ง ตลาดโรงเกลือ
ค่ำ เดินทางถึงกรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ


รายการเดินทางสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมแต่คงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
*****เดินทางตั้งแต่ 8 ท่านขึ้นไป ไม่มีหัวหน้าทัวร์ , ถ้ามี 16 ท่านขึ้นไปมีหัวหน้าทัวร์*****

ค่าทัวร์รวม

ค่าที่พัก โรงแรม ตามที่ระบุไว้ในรายการ หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (พักห้องละ 2 ท่าน)
รวมอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ
ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมพนักงานขับรถที่ชำนาญทาง (ไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)
ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่ระบุตามรายการ (ทัวร์นครวัดนครธม)
หัวหน้าทัวร์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ ที่มีประสบการณ์ บริการอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดเดินทางในต่างประเทศ

ค่าทัวร์ไม่รวม

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีออกใบกำกับภาษี)
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก (มินิบาร์) และทีวีช่องพิเศษ,
ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ไกด์เขมร และคนขับรถ (300 บาท / คน / ทริป)

แผนที่จุดรับผู้เดินทาง" ติดตามทัวร์ทั่วโลกอัพเดทบนเฟชบุ๊ค ถูกใจ ด่วนจ้า "

แท็ก คำค้นหา

[X] close
[X] close